12:22 - 20 Qershor 2017

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se profesorët e Universitetit të Prishtinës paguhet pa nevojë për paraqitjen e provimeve për kokë studenti, qoftë në baçelor apo master.

Në bazë të Rregullores për të ardhurat personale në UP, e nxjerrë prill të vitit 2012, parasheh kompensimet e profesorëve për çdo student të nivelit baçelor që paraqitet në provim, në lartësinë prej 0.60€ dhe për çdo student të nivelit master që paraqitet në provim, në lartësinë 3€.

Por sipas udhëzimeve aktuale në fuqi, studentët e nivelit baçelor nuk paguajnë fare për paraqitje të provimit, dhe studentët në nivelin master për çdo provim të paraqitur paguajnë nga 2.5€.

Sipas Auditorit, kjo do të thotë se të hyrat e siguruara nga paraqitja e provimeve nuk i mbulojnë shpenzimet për kompensimin e profesorëve.

Përveç kësaj, thotë Auditori, mbajtja e provimeve do të duhej të jetë pjesë e pandashme e detyrave të punës për të cilën profesorët e marrin pagën bazë dhe eventualisht honorarët.

Marrë parasysh këtë gjendje, Auditori thotë se rreziku qëndron në atë se “Kompensimi i profesorëve për provime shkakton kosto të panevojshme për UP-në dhe mund të sjellë vështirësi financiare”.

“Kjo mund të dëshmohet edhe me gjendjen e vazhdueshme të obligimeve të papaguara dhe detyrimeve kontingjente”, thuhet në raportin e Auditimit.

Zyra Kombëtare e Auditimit i rekomandon rektorit të UP-së dhe Këshillit Drejtues që të shikojnë mundësitë rreth rishikimit të rregullores së lartcekur, në mënyrë që ajo të përshtatet me rrethanat aktuale dhe me mundësitë buxhetore./Insajderi.com