×
 • Biznes
 • Biznes / Biznes

  Njoftim nga Autoritetet e Likuidimit për parashtruesit e kërkesave (Vendime, kërkesa për informata shtesë)

  Insajderi
  11 April 2024 - 14:17
  Klikoni Këtu për t'u bërë pjesë e kanalit të Insajderit në Youtube.

  Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Radio Televizioni i Prishtinës (në likuidim), Miniera Boksitet e Kosovës Volljak (në likuidim), KB Drenica (në likuidim), Elan (në likuidim) të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

  1. Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së, para ose deri në orën 16:00 të datës 25 prill 2024.
  Nr.Ndërmarrja/Aseti (në likuidim)Emri MbiemriNr. KërkesësLloji i Shkresës
  1Radio Televizioni i PrishtinësAdem GashiPRN150 – 1312Kërkesa për informata shtesë
  2Radio Televizioni i PrishtinësAzir JašariPRN150 – 2340Kërkesa për informata shtesë
  3Radio Televizioni i PrishtinësAzir JašariPRN150 – 2341Kërkesa për informata shtesë
  4Radio Televizioni i PrishtinësAzir JašariPRN150 – 2342Kërkesa për informata shtesë
  5Radio Televizioni i PrishtinësCeylan UstaiboPRN150 – 1152Kërkesa për informata shtesë
  6Radio Televizioni i PrishtinësCeylan UstaiboPRN150 – 1154Kërkesa për informata shtesë
  7Radio Televizioni i PrishtinësMustafë KonjushaPRN150 – 1102Kërkesa për informata shtesë
  8Radio Televizioni i PrishtinësMustafë KonjushaPRN150 – 1103Kërkesa për informata shtesë
  9Radio Televizioni i PrishtinësMustafë KonjushaPRN150 – 1104Kërkesa për informata shtesë
  10Radio Televizioni i PrishtinësNecivan SuftoPRN150 – 2393Kërkesa për informata shtesë
  11Radio Televizioni i PrishtinësNecivan SuftoPRN150 – 2394Kërkesa për informata shtesë
  12Radio Televizioni i PrishtinësNecivan SuftoPRN150 – 2395Kërkesa për informata shtesë
  13KB DrenicaFeride Bujupi dhe Dinore AvdyliPRN011 – 0006Kërkesa për informata shtesë
  14KB DrenicaAza LekuPRN011 – 0007Kërkesa për informata shtesë
  15KB DrenicaZoran KrsticPRN011 – 0015Kërkesa për informata shtesë
  16KB DrenicaMuharrem MehmetiPRN011 – 0016Kërkesa për informata shtesë
  17KB DrenicaZenullah PirrakuPRN011 – 0021Kërkesa për informata shtesë
  18KB DrenicaDragoje TodorovicPRN011 – 0025Kërkesa për informata shtesë
  19ElanBashkësia Lokale NadakovcMIT012 – 0072Kërkesa për informata shtesë
  20ElanJovan dhe Ilija LukiqMIT012 – 0077Kërkesa për informata shtesë
  21ElanAgim MaxhuniMIT012 – 0079Kërkesa për informata shtesë
  22ElanOlga MiladinovicMIT012 – 0080Kërkesa për informata shtesë
  23ElanVelibor StamoliqMIT012 – 0075Kërkesa për informata shtesë
  24Miniera Boksitet e Kosovës VolljakSelman MorinaPEJ093 – 0171Kërkesa për informata shtesë
  25Miniera Boksitet e Kosovës VolljakShaip GashiPEJ093 – 0164Kërkesa për informata shtesë
  • Mos marrja e shkresave (Kërkesa për informata shtesë) nga AL-të në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së brenda orës dhe datës së paraqitur më lart do t’i nënshtrohet efektit ligjor të përcaktuar në Nenin 37.7 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shkresa (Kërkesa për informata shtesë) do të konsiderohet si e dorëzuar nga Autoriteti përkatës i Likuidimit, nëse parashtruesi i kërkesës nuk e merr atë brenda afatit të përcaktuar.  

  Për më shumë informata, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në shtigjet e mëposhtme:

  Shtegu në gjuhën shqipe:         https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,58

  Shtegu në gjuhën serbe:          https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,58

  Shtegu në gjuhën angleze:       https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,58

  OBAVEŠTENJE LIKVIDACIONOG ORGANA ZA PODNOSIOCE ZAHTEVA

  (ZAHTEV ZA DODATNE INFORMACIJE)

  Likvidacioni organi DP-a (LO-ni): Radio Televizija Priština (u likvidaciji), Rudnik Boksit Kosova Volujak (u likvidaciji), ZZ Drenica (u likvidaciji), Elan (u likvidaciji) imenovan u skladu sa članom 12 aneksa zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, uzimajući u obzir nedostavljanje odgovarajućih dokumenata (Zahtev za dodatne informacije) na adrese podnosioce zahteva u skladu sa članom 49 aneksa zakona br. 04/L-034 o KAP-u, ovim putem objavljuje sledeće obaveštenje:

  • Da bi podnosioci zahteva sa dole navedene liste dobili odgovarajuća pisma (Zahtev za dodatne informacije), treba da kontaktiraju likvidacioni organ na navedenu adresu u odgovarajućoj regionalnoj kancelariji KAP-a, pre ili do 16:00 časova 25 aprila 2024. godine.
  Br.Preduzeće/Imovina (u likvidaciji)Ime i prezimeBr. ZahtevaVrsta dopisa
  1Radio Televizija PrištinaAdem GashiPRN150 – 1312Zahtev za dodatnim informacijama
  2Radio Televizija PrištinaAzir JašariPRN150 – 2340Zahtev za dodatnim informacijama
  3Radio Televizija PrištinaAzir JašariPRN150 – 2341Zahtev za dodatnim informacijama
  4Radio Televizija PrištinaAzir JašariPRN150 – 2342Zahtev za dodatnim informacijama
  5Radio Televizija PrištinaCeylan UstaiboPRN150 – 1152Zahtev za dodatnim informacijama
  6Radio Televizija PrištinaCeylan UstaiboPRN150 – 1154Zahtev za dodatnim informacijama
  7Radio Televizija PrištinaMustafë KonjushaPRN150 – 1102Zahtev za dodatnim informacijama
  8Radio Televizija PrištinaMustafë KonjushaPRN150 – 1103Zahtev za dodatnim informacijama
  9Radio Televizija PrištinaMustafë KonjushaPRN150 – 1104Zahtev za dodatnim informacijama
  10Radio Televizija PrištinaNecivan SuftoPRN150 – 2393Zahtev za dodatnim informacijama
  11Radio Televizija PrištinaNecivan SuftoPRN150 – 2394Zahtev za dodatnim informacijama
  12Radio Televizija PrištinaNecivan SuftoPRN150 – 2395Zahtev za dodatnim informacijama
  13ZZ DrenicaFeride Bujupi i Dinore AvdyliPRN011 – 0006Zahtev za dodatnim informacijama
  14ZZ DrenicaAza LekuPRN011 – 0007Zahtev za dodatnim informacijama
  15ZZ DrenicaZoran KrstićPRN011 – 0015Zahtev za dodatnim informacijama
  16ZZ DrenicaMuharrem MehmetiPRN011 – 0016Zahtev za dodatnim informacijama
  17ZZ DrenicaZenullah PirrakuPRN011 – 0021Zahtev za dodatnim informacijama
  18ZZ DrenicaDragoje TodorovićPRN011 – 0025Zahtev za dodatnim informacijama
  19ElanLokalno udruđenje NadakovcMIT012 – 0072Zahtev za dodatnim informacijama
  20ElanJovan i Ilija LukićMIT012 – 0077Zahtev za dodatnim informacijama
  21ElanAgim MaxhuniMIT012 – 0079Zahtev za dodatnim informacijama
  22ElanOlga MiladinovićMIT012 – 0080Zahtev za dodatnim informacijama
  23ElanVelibor StamolićMIT012 – 0075Zahtev za dodatnim informacijama
  24Rudnik Boksit Kosova VolujakSelman Morina  PEJ093 – 0171Zahtev za dodatnim informacijama
  25Rudnik Boksit Kosova VolujakShaip GashiPEJ093 – 0164Zahtev za dodatnim informacijama
  • Ne-preuzimanje dopisa (Zahtev za dodatne informacijama) od LO-a u odgovarajućim regionalnim kancelarijama KAP-a u gore pomenutom vremenu i datumu podleže pravnim efektima predviđenim članom 37.7 aneksa zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Dopisi (Zahtev za dodatne informacijama) smatraće se dostavljenim od strane relevantnih likvidacionih organa, ukoliko ih podnosilac zahteva ne preuzme unutar predviđenog roka.

  Za dodatne informacije, posetite veb stranicu Kosovske agencije za privatizaciju i kliknite na sledeće linkove:

  Link na Albanskom jeziku:     https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,58

  Link na Srpskom jeziku:         https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,58

  Link na Engleskom jeziku:     https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,58

  Tel: +383 (0) 38 500 400

  Faks: +383 (0) 38 248 076

  Email: [email protected]

  www.pak-ks.org

  Rr. Dritan Hoxha, 55, Lakrishtë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

  *Artikull i sponsorizuar

  OP-ED
  Nga Rubrika

  © 2016-2024 Gazeta Online Insajderi - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

  Impressum

  Kontakt

  Trademark